Privacy Statement

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid (opgenomen in een richtlijn gegevensbescherming klanten en een richtlijn gegevensbescherming medewerkers). FlowPro BV en de daaraan gelieerde bedrijven zijn ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar werknemers, haar opdrachtgevers, relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de wet hieraan stelt.

Wie zijn we

FlowPro BV is gevestigd te Maastricht, Prins Hessen Casselstraat 15 en is samen met Precedence BV verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen.

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. Precedence maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u een sollicitatie per e-mail of post stuurt of u contact met ons opneemt omdat u gebruik wenst te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening. In dat geval kunnen we u proactief benaderen. Dit betreft een mogelijke arbeidsrelatie alsmede een potentiële klant- of leveranciersrelatie. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze zakelijke dienstverlening en onze recruitment en hr activiteiten, waaronder werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om

 • u informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd
 • een werknemersrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 • voor het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid van onze medewerkers, waaronder training, opleiding en testen
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 • subsidies e.d. aan te vragen
 • als we een werknemersrelatie zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van sollicitanten

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • pasfoto – op vrijwillige basis

 

Op het moment dat u in dienst treedt bij Precedence, dan worden bovenstaande gegevens aangevuld met:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Met persoonsgegevens van zakelijke relaties bedoelen we contactgegevens van medewerkers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

Precedence verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Precedence kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Precedence entiteiten, aan medewerkers en zakenpartners, en in alle overige gevallen waarin Precedence hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Precedence heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Precedence legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen

Precedence kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere Precedence entiteiten, haar opdrachtgevers en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Precedence heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Sollicitanten

We bewaren uw gegevens tot maximaal 4 weken na de afronding van de sollicitatieprocedure. Indien we u willen opnemen in onze ‘talent pool’ dan vragen we u expliciet toestemming per e-mail om gegevens langer te mogen bewaren. In dat geval bewaren we uw gegevens tot maximaal 6 maanden.

Medewerkers

We bewaren uw gegevens conform de wettelijke regels:
maximaal 2 jaar: verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken, arbeidsovereenkomsten, correspondentie over benoeming, promotie, degradatie en ontslag, getuigschriften en administratieve verzuimgegevens.
Maximaal 5 jaar: loonbelastingsverklaring en kopie identiteitsbewijs
Maximaal 7 jaar: salarisadministratie

Zakelijke relaties

We bewaren uw gegevens zo lang als de zakelijke relatie dit vereist of wenselijk is in het kader van het onderhouden van de zakelijke relatie. Indien u onze dienstverlening afneemt, dan zijn we om fiscale redenen verplicht om onze administratie 7 jaar te bewaren.

Uw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens

U hebt altijd recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met Precedence via info@precedence.nl.

Beveiliging

Precedence doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Precedence met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Precedence, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@precedence.nl. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@precedence.nl of telefonisch via +31(0)6 53 85 88 40.

Wijzigingen

Precedence kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van Precedence. Deze versie is opgesteld in juni 2023.

Privacy Statement Precedence_juni 2023
Maastricht, 29 juni 2023, versie 2.0